جدول مسابقات

مسابقه تریل رانینگ 10 کیلومتر 3 مرداد  -----> کنسل شد

مسابقات فیفا 20  -------> 16 و 17 مرداد ماه