تخته نرد

برگزاری اولین دوره مسابقات تخته نرد جام پولادکف

تاریخ برگزاری : 20 و 21 آبان ماه

مسابقات به صورت حذفی و در قالب 4 گروه برگزار میشود.

 

اسامی ثبت نام کنندگان

ردیف تاریخ ثبت نام نام و نام خانوادگی شهر